Přívěsy a legislativa

O přívěsech panuje spousta mýtů, kterými by se motorista při koupi nebo při jízdě rozhodně neměl řídit. Mnoho z nich vzniká neznalostí měnící se legislativy, ale i špatným a roky akceptovaným výkladem "odborníků". Přinášíme Vám proto odpovědi na ty nejčastější nejasnosti.


MÝLKA Č. 1: "NECHÁPU, PROČ JE PŘÍVĚS SCHVÁLEN NA 130 KM/HOD, KDYŽ S NÍM MŮŽU STEJNĚ JEZDIT MAX. 80 KM/HOD."
Zde se často plete schvalovaná nejvyšší konstrukční rychlost s max. povolenou rychlostí jízdní soupravy. Tedy vyhláška 341/2002 a zákon 361/2000.
Vyhláška 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11 říká:
„Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km/h. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.“
Zákon 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích sděluje:
„Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“
 
Co z daného vyplývá?
Ministerstvo může u přívěsu schválit vyšší rychlost než 80 km/hod a dle zákona 361/200 můžete na českých pozemních komunikacích tuto vyšší rychlost využít. Pokud bude přívěs schválen na 100 km/hod, nesmíte např. na dálnici tuto rychlost překročit. Pokud je však nejvyšší rychlost Vašeho vozíku 130 km/hod, nic Vám nebrání ji na českách dálnicích využívat. Paralela je stejná jako s automobilem, kde je nejvyšší konstrukční rychlost téměř vždy vyšší než povolená na pozemní komunikaci.
Z daného také vyplývá, že nikdo jiný než ministerstvo nemůže vyšší konstrukční rychlost schválit (je jasné, že výrobce musí splnit řadu kritérií (index pneu, zkoušené jízdní vlastnosti aj.). Pokud tedy budete doma stavět přívěs a bude jej chtít tzv. individuelně schválit, neměl by příslušný odbor dopravy udělit přívěsu při schvalování vyšší rychlost než 80km/hod.
 
Mohu se danými pravidly řídit i v zahraničí?
Odpověď bohužel zní: "Nikoli". Již jednou stanovená konstrukční rychlost je samozřejmě pro vozidlo daná v každé zemi stejná, nicméně v každé zemi platí jiné předpisy, co se týče provozu na pozemních komunikacích. Každý stát reguluje max. rychlost vozidel a jízdních souprav na pozemních komunikacích vždy jiným způsobem. Ne všude tedy budete moct rychlost 130 km/hod využít stejně, jako v ČR. V řadě zemí platí pro jízdu s přívěsem jiné rychlostní omezení.

Mýlka č. 2: "Kupuji brzděný PŘÍVĚS, potřebuji tedy řidičská oprávnění "E".
Naše odpověď na tuto mýlku zní: "Ne vždy." Řidičská oprávnění řeší zákon 361/2000, § 80 a § 81. Daný zákon definuje mimo jiné řidičské oprávnění "B" a "B+E" a tzv. B96:
§ 80a (1) Do skupiny
f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg,
*rozšířeným rozsahem se rozumí řidičské oprávní B96
Daná kategorizace vyplývá z příslušné evropské směrnice ES a pravidla jsou závazná pro všechny členské státy EU. 
 
 Vzorový případ pro vysvětlení:
Nejvyšší povolená hmotnost automobilu je např. 2500 kg, potom:
Řidičské oprávnění "B" potřebujete pro: přívěs do nejvyšší povolené hmotnosti 750kg (kategorie přívěsů O1 nebrzděný i brzděný) a přívěs kategorie O2 (brzděný) do nejvyšší povolené hmotnosti 1000kg (automobil 2500kg + přívěs 1000kg = hmotnost soupravy 3500kg).
Řidičské oprávnění "B96" nebo "B+E" potřebujete pro přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1001 až 1750kg (automobil 2500kg + přívěs 1750kg = 4250kg)
Řidičské oprávnění "B+E" potřebujete pro přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti nad 1751kg )
*pro rozšířený rozsah B96 je nutné absolvovat cvičné jízdy v autoškole. Bohužel, ne mnoho autoškol absolvování výcviku B96 rozsah nabízí.

Mýlka č. 3: "Na tažném zařízení auta mám 500kg a těžší přívěs nesmím zapojit."
Každý automobil má v TP uvedeno, jaký přívěs s celkovou hmotností může táhnout jak pro kategorii O1 (přívěs do 750kg), tak pro kategorii O2 (brzděné přívěsy od 751 do 3500kg). Málokdy však hodnota v TP dosahuje zejména u kategorie O1 hodnoty 750kg a někdy je i výrazně nižší. Většina výrobců přívěsů vyrábí oproti tomu přívěsy převážně o celk. hmotnosti 750kg. Spojitelnost do soupravy řeší vyhláška 341/2002.

 

§14, bod 7 vyhlášky 341 /2002 říká:
Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí:
a) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,
b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.

Dále je z této vyhlášky třeba zejména vědět, že okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.(§14, bod 3).

 Příklad převedený do praxe:
Automobil Škoda Octavia s předepsanou hmotností pro nebrzděný přívěs O1 500kg a brzděný přívěs O2 1300kg:
 - Za daný přívěs můžete zapojit přívěs kategorie O1 i o nejvyšší povolené hmotnosti 750kg, v okamžiku jízdy však nesmí váha přívěsu a nákladu převyšovat 500kg.
- Za daný přívěs můžete zapojit přívěs kategorie O2 i např. o nejvyšší povolené hmotnosti 1500kg, v okamžiku jízdy však nesmí váha přívěsu a nákladu převyšovat 1300kg.
V praxi je samozřejmě odpovědností každého řidiče, aby si danou okamžitou váhu řádně ohlídal.
Pozor: V zahraničí platí jiná pravidla než v ČR.

Mýlka č. 4: "Pro jízdu s přívěsem potřebuji dálniční známku. Překročím totiž v soupravě 3,5t."
Zde je situace velice jednoduchá. Nová pravidla od roku 2010, kdy se zavedlo tzv. mýto, říkají:
- Pokud je celková hmotnost tažného vozidla (tedy automobilu, dodávky) do 3500kg, platíte pouze dálniční známku pro tažné vozidlo (automobil), nikoli pro přípojné vozidlo (přívěs), i když v soupravě danou celkovou hmotnost 3500kg překročíte. Pro jízdu s přívěsem Vám tedy v tomto případě stačí pouze dálniční známka v hodnotě 1500 Kč na automobilu.
*Do roku 2009 existovala dálniční známka pro soupravu nad 3500kg v hodnotě 7000 Kč, která byla po zavedení mýta zrušena.